ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ
หมายเลข 1 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557
หมายเลข 2 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557
หมายเลข 3 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสุตรทวิภาษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557