หลักสูตรระดับปริญญาตรีและเกณฑ์ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพต่างๆ
หมายเลข 1 Doctor of Medicine Program (English Program)
หมายเลข 2 ประกาศแพทยสภา เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555 (Medical Competency Assessment Criteria for National License 2012 )
หมายเลข 3 ประกาศแพทยสภา ที่ 34/ 2555 เรื่อง แก้ไขวันประกาศเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555
หมายเลข 4 Doctor of Dental Surgery Program (Bilingual Program)
หมายเลข 5 คู่มือการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2557
หมายเลข 6 Bachelor of Science Program in Cardio-Thoracic Technology (International Program)
หมายเลข 7 ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เรื่อง มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก พ.ศ. 2554
หมายเลข 8 Bachelor of Science Program in Clinical Technology (International Program)